Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Izjeme so večje naravne in druge nesreče ter izredne razmere. Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo svojcev oziroma plačnika pogreba.

Organiziramo:

  • klasične pokope;
  • žarne pogrebe;
  • pokop v morju;
  • poslovitev pred upepelitvijo (igranje orgel, glasba na CD, posredovanje pevcev);
  • prevoze do vseh mest in krajev, kjer bo pokop.

Javna pogrebna svečanost

O izvedbi javne pogrebne svečanosti na željo svojcev oziroma naročnika pogreba obvestimo krajevno skupnost ali mestno četrt, v kateri je umrli prebival. Na tej svečanosti se od pokojnika poslovi predstavnik krajevne skupnosti ali mestne četrti. Za umrle, za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali drugih, ki bi poskrbeli za pokop, le-to uredi Mestna občina Celje v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje. Verski obred na javni pogrebni svečanosti zagotovi oseba, ki je poskrbela za pokop.

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljalec (Veking)  in naročnik pogreba sporazumno, skladno z odlokom.

Naročnik pogreba pri načinu poslovitve izbira:

  • poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
  • poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
  • tihi pokop (pogreb v družinskem krogu),
  • anonimni pokop.

Združen obred

Združen obred je, če je pogrebna svečanost opravljena pri mrliški vežici in ob pokopu. Združen obred opravljamo od ponedeljka do petka ob 14.30, 15. uri in 15.30. Žarni pogreb v ožjem družinskem krogu pa ob 11. uri, 11.30 in ob 12. uri.

Ločen obred

Poslovitev kot ločen obred je, če se opravi poslovitev pri mrliški veži, nato pa poslovitev pri grobu z ožjimi svojci pokojnega. Tako poslovitev se lahko opravi katerikoli delovni dan – od ponedeljka do petka med 14.30 in 15.30 na mestnem pokopališču Celje in pokopališču Teharje. Za umrle, ki bodo upepeljeni, se lahko obred poslovitve opravi pred upepelitvijo ali po njej. V ta namen smo preuredili del svojih prostorov v poslovilno dvorano z orglami.

Tihi pogreb

Tihi pogreb je, če se na željo pokojnika ali svojcev o pogrebu ne obvesti javnosti.

Anonimni pokop

Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev ne opravlja pogrebna svečanost ter tudi ne obeleži grob. Pepel se lahko raztrosi na za to posebej določenem prostoru. Veking vodi knjigo pokopanih. Anonimni pokop opravimo ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.