Nagrobni spomenik se postavi v skladu z ureditvenim načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. Na pokopališčih Celje in Teharje lahko imajo novi nagrobni spomeniki na enojnem ali družinskem grobu višino največ do 90 cm in na žarnem največ do 70 cm. Za postavitev nagrobnika morajo svojci prositi za naše pisno soglasje.

VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZA POSTAVITEV OBROBNIKA, SPOMENIKA IN REKONSTRUKCIJO NAGROBNIKA 

Za dokončno ureditev groba poskrbi najemnik groba.

Za vsa gradbena in kamnoseška dela na grobnem prostoru si mora najemnik ali izvajalec del s pooblastilom najemnika pridobiti pisno soglasje upravljalca. K vlogi mora biti priložena skica s točnimi dimenzijami in opisom del. Soglasje se zaračuna po ceniku, ki ga potrdi Mestni svet Mestne občine Celje, in znaša 46,34 € z DDV.

POOBLASTILO

Izvajalec del mora imeti za ta dela ustrezno obrtno dovoljenje. Izvajalec gradbenih in kamnoseških del mora odpadni in odvečni material sproti odstraniti s pokopališča na deponijo. Pri delih ne sme posegati v sosednji grob in vgrajevati žarnih elementov.

Dovoz oz. odvoz materiala se z manjšim vozilom lahko opravi le do/od  vhoda na posamezni oddelek.