Najem grobov

Prostor za grob se daje v najem z najemno pogodbo, ki ureja medsebojna razmerja med upravljalcem in najemnikom. Če najemnik grobnega prostora spremeni bivališče, je dolžan to sporočiti upravljalcu v roku 30 dni po preselitvi, kar omogoča lažje in hitrejše komuniciranje in vodenje evidence.

V primeru, da svojci nimajo grobnega prostora, se le ta dodeli v skladu z Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje.

Pridobitev grobnega prostora je vezan na smrtni primer.

Pokopno mesto

Na osnovi odloka se dodeli za klasični pokop eno pokopno mesto, v katerega je možno pokopati  2 krsti, nadaljnji pokopi so možni z žarami.

V kolikor želi naročnik imeti štiri klasična pokopna mesta, mora za neizkoriščeni del plačati doplačilo 661,83 € (v ceni je vključen 22% DDV). Ta sredstva so namenjena  za nadaljnjo razširitev  pokopališča. Sredstva so last Mestne občine Celje.

V kolikor je na razpolago odstopljeni grobni prostor, da je možen še en klasičen pokop in ostali pokopi žarni se to dogovori z naročnikom pogreba.

Za pokop z žaro je možno pridobiti na starem delu samski grobni prostor, ki je odstopljen.

Na žarnem oddelku je mogoče pridobiti žarni grobni prostor le v slučaju smrti.

V naprej se tako pokopno mesto ne da pridobiti.

V kolikor je pokojni posedoval grobni prostor ali več grobnih prostorov iz katerega koli vzroka, v tem primeru se zaveže naročnik pogreba, da v nadaljnje skrbi za urejenost grobnega prostora in za redno plačevanje najemnine.

Če je pokop v obstoječ grobni prostor, mora naročnik in plačnik pogreba, če ni najemnik grobnega prostora, pridobiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop v grobni prostor, razen če ni bil pokojni najemnik groba.

V kolikor ima nekdo željo da si uredi pokopno mesto v grobnico, ki jo poseduje Mestna občina Celje, se mora grobnico oceniti, v kakšnem stanju je, jo ovrednotiti in se dogovoriti za ceno.

Na osnovi etike in pietete je potrebno ravnati, da v kolikor ni oskrbnika za grobnico, sorodniki so umrli in grobnica kvari videz pokopališča je možno stroške, kateri nastanejo z sanacijo oziroma z izpraznitvijo po mirovalni dobi eventuelne posmrtne ostanke upepeliti in izvršiti raztros, možno je tudi, da upepeljene zadrži v grobnici, kar zniža ceno stroškov.

Prenos najemništva se lahko vrši, da najemnik prenese pravico na drugega najemnika le na osnovi pisnega sklenjenega dokumenta pri upravljalcu pokopališča. Ta izvrši prenos skladno z Odlokom. Pogoj pa je da sta si v sorodstvenem odnosu.
Stroški prepisa znašajo 13,42€ z DDV in se plačajo ob prepisu.

Odstop grobnega prostora: Če želite prenehati z najemanjem groba, morate podpisati izjavo o odstopu od najemništva. Pri tem se morate zaradi preverjanja identitete osebno oglasiti pri nas v sprejemni pisarni z osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal upravni organ. Če ne morete priti osebno, morate vaš podpis na našem dokumentu overiti pri notarju ali upravnem organu.

Ob prenehanju najemne pogodbe morate sami in na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja (spomenik, robnike, vaze, lučke ipd.). Če tega ne naredite, moramo to storiti mi na vaše stroške. Lahko pa pri nas naročite (proti plačilu) odstranitev.

Odstop je možen le po poteku mirovalne dobe, ta je 10 let za klasične grobove in 5 let za žarne grobove. V obeh primerih pa je predhodno potrebno poskrbeti za žare pokopane v grobnem prostoru (prenos v drug grobni prostor ali raztros pepela).

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6938

Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2572